CONDICIONS D’ÚS

1. GLOSSARI

 1. App o l’aplicació: es refereix a smou.

 2. Serveis de Mobilitat de B:SM i/o ITM: indiquen els serveis associats al transport que ofereixen la societat Barcelona Serveis Municipals, SA i la societat Iniciatives Tecnològiques de Mobilitat, d’ara endavant ITM. Aquests serveis són: Parquímetre, Pàrquing via app, Endolla Barcelona, Bicing, Residents i Grua.

 3. Serveis de Mobilitat de tercers: indiquen els serveis associats al transport de persones que són accessibles des de l’aplicació smou, que són prestats per altres proveïdors de serveis de mobilitat diferents de B:SM.

 

2. CONDICIONS D’ÚS SMOU

Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (en endavant, “B:SM”), és el proveïdor de l’aplicació mòbil anomenada smou (en endavant, l’”aplicació”), amb CIF A-08765919.
Seguidament es descriuen les condicions que regulen l’aplicació i que s’estructuren en els següents punts:

 1. Descàrrega i instal·lació de l’aplicació
 2. Registre a l’aplicació
  - Alta a l’aplicació
  - Ús dels serveis de mobilitat de B:SM i/o ITM
  - Ús dels serveis de mobilitat de tercers
 3. Ús de l’Aplicació
 4. Preus i Tarifes
  - Aplicació smou
  - Serveis de mobilitat de B:SM i/o ITM
  - Serveis de mobilitat de tercers
 5. Suspensió
 6. Localització
 7. Drets de propietat intel·lectual
 8. Actualització i modificació de les condicions d’ús
 9. Procediment per suggerències, consultes i reclamacions

 

2.1. Descàrrega i instal·lació de l’aplicació

 • L’aplicació requereix l’ús de telèfons intel·ligents compatibles, la instal·lació de l’Aplicació Mòbil i d’accés a Internet (subjecte a les tarifes de connexió que pugui aplicar el seu proveïdor sobre les que B:SM no n’és responsable i revesteix de plena indemnitat). Algunes de les funcionalitats de l’aplicació no podran ser utilitzades en zones sense cobertura mòbil i/o quan no estiguin activats els serveis de dades del telèfon. En tal cas, l’usuari declara conèixer i acceptar que la utilització de l’aplicació no estarà del tot completa, al no poder-se rebre els avisos enviats al terminal o conectar-se al api proporcionat pels serveis web o a altres serveis. B:SM no serà responsable, en cap cas, dels problemes ocasionats per l’eliminació o desactivació de l’accés a algun dels serveis. 
 • L’ús adequat de l’aplicació pot requerir l’obtenció d’actualitzacions de software, per la qual cosa B:SM pot requerir instal·lar i utilitzar sempre l’última versió de l’Aplicació Mòbil.
 • Per descarregar i instal·lar l’aplicació smou i per consultar els diferents serveis de mobilitat, no és necessari registrar-se a smou.
 • Els serveis de smou es dirigeixen a qualsevol persona major de 16 anys major d’edat, sent l’usuari responsable de complir amb els requeriments per l’ús dels serveis de mobilitat proporcionats. Qualsevol ús dels Serveis de mobilitat per part del usuari està subjecte al compliment de la normativa vigent que li sigui d’aplicació (permisos de conduir necessari pel lloguer de vehicles, document d’identitat, etc.).
 • Al descarregar-se i utilitzar l’aplicació smou, l’usuari manifesta i garanteix que té capacitat suficient per celebrar el present acord.
 • smou pot recopilar certa informació de forma automàtica, que inclou, entre altres, el tipus de dispositiu que utilitza, el ID dels seus dispositius mòbils, el sistema operatiu, el tipus de navegador d’internet que utilitza i informacions sobre l’ús que fa dels Serveis. L’aplicació recopila informació sobre la ubicació del seu dispositiu mòbil (veure apartat 2.6 Localització).
 • L’usuari podrà desinstal·lar l’aplicació en qualsevol moment d’acord amb el procediment previst en el sistema operatiu del seu dispositiu.

 

2.2. Registre a l’aplicació


2.2.1. Alta a l’aplicació 

 • Per donar-se d’alta a l’aplicació smou com a usuari, aquesta haurà de proporcionar totes les dades de contacte que es sol·licitin. L’usuari també haurà d’acceptar, de forma explícita, les condicions d’ús i la política de privacitat de l’aplicació i els seus serveis.
 • També haurà d’activar el seu Compte mitjançant l’accés a la pàgina de confirmació que apareixerà enllaçada al correu electrònic que B:SM li enviarà a l’adreça de correu electrònic registrada durant el procediment d’alta. Si l’usuari no accedeix a aquest enllaç, el seu Compte no s’activarà, ja que no es podrà verificar l’adreça electrònica proporcionada i aquesta serà considerarà com a incorrecta.
 • El propietari del compte (o usuari Administrador) pot triar entre dos tipus de registre: (i) compte Personal, (ii) compte d’Empreses. El Compte Personal permet fer el pagament de serveis de mobilitat amb un únic usuari. El Compte d’Empreses permet que diversos usuaris alhora puguin pagar serveis de mobilitat amb càrrec a una mateixa targeta bancària.
 • L’Usuari Administrador d’un Compte d’Empresa és el responsable d’introduir l’adreça de correu electrònic i de modificar o eliminar les dades identificatives (nom o àlies), i les restriccions (vehicles, condicions d’estacionament, etc.) dels Usuaris Mòbils que podran pagar serveis de mobilitat amb càrrec a un mateix Compte d’Empresa.
 • L’Usuari Administrador del Compte d’Empresa podrà fer ús de la zona usuari al Lloc Web per crear Usuaris Mòbils addicionals al seu Compte d’Empresa, subjecte al procediment que es preveu a continuació: L’Usuari Administrador facilitarà a B:SM el correu electrònic dels potencials usuaris i B:SM enviarà als potencials usuaris un enllaç mitjançant el qual l’usuari haurà de donar-se d’alta a l’aplicació facilitant les dades que resultin requerides, contrassenya i acceptant les condicions d’ús del servei i la política de privacitat.

 

2.2.2. Ús dels serveis de mobilitat de B:SM i/o ITM

 • Per poder fer ús dels serveis de mobilitat, caldrà activar-los individualment i en cadascun dels casos, es demanaran les dades necessàries per a poder activar el servei (en el cas que no es disposin).
 • En els casos dels serveis de mobilitat que necessitin disposar de les dades de vehicle, l’usuari haurà de facilitar la matrícula del vehicle que vulgui registrar.
 • En els casos dels serveis de mobilitat que necessitin disposar de les dades de pagament, l’usuari haurà de proporcionar una targeta bancària, que es validarà a temps real. Per enregistrar la targeta de pagament associada al compte, es seguirà un procediment segur de verificació que permetrà identificar-la (número, nom, venciment, CVV).
 • L’aplicació admet una única targeta bancària enregistrada per Compte (tant si és Personal com Empresa), de la qual en sigui titular autoritzat una persona física (particulars o autònoms) o jurídica (societats, associacions...)
 • El propietari del Compte podrà modificar la targeta bancària enregistrada quan ho estimi convenient, mitjançant la pròpia aplicació o bé a través de la seva zona d’usuari de la pàgina web d'SMOU. Cada cop que es registri un canvi, B:SM iniciarà el procés de verificació establert en els punts anteriors. 
 • El propietari del compte s’obliga a donar informació fidedigne i a notificar qualsevol canvi en les dades de pagament, personals o de contacte del seu compte.
 • En cas de pèrdua o robatori de la targeta bancària, la persona propietària haurà de notificar amb immediatesa la baixa de la targeta a la seva entitat bancària, fet que evitarà que la passarel·la de pagament de l’aplicació pugui realitzar nous càrrecs a la targeta que hagi estat perduda o robada, i degudament notificada.


2.2.3. Ús dels serveis de mobilitat de tercers diferents B:SM

 • L’aplicació smou inclou continguts o serveis proporcionats per tercers i/o enllaços a serveis, llocs web o recursos de tercers.
 • B:SM i/o ITM no és responsable de la disponibilitat, funcionalitat, precisió, adhesió a polítiques de tercers o la legalitat dels mateixos. L’usuari és l’únic responsable i assumeix tots els riscos derivats de l’ús de tals llocs web, serveis o recursos de tercers.
 • Amb aquests proveïdors de serveis de mobilitat de tercers s’ha establert un marc de col·laboració amb B:SM/ITM.

 

2.3. Ús de l’Aplicació

 • L’aplicació smou és operativa sense iniciar sessió, però amb funcionalitats limitades.
 • Les funcionalitats disponibles sense iniciar sessió són: visualització de la ubicació dels diferents serveis de mobilitat (POIS), així com informació d’aquests; navegació pel mapa; previsió de places lliures d’estacionament regulat; visualització dels serveis que ofereix l’app, estacions Bicing, punts endolla, bicisharing, carsharing disponibles.
 • Les funcionalitats que requereixen haver iniciat sessió són: activació dels serveis (per exemple: Parquímetre, Pàrquing via app, etc) i utilització d’aquests (per exemple, inici d’estacionament a través del servei Parquímetre), gestió de vehicles, notificacions, etc. 

 

2.4. Preus i Tarifes


2.4.1. Aplicació smou

 • La descàrrega, registre, ús i manteniment de l’Aplicació Mòbil és totalment gratuïta i es pot fer a través dels mercats oficials d’aplicacions mòbil pels sistemes operatius de telèfons intel·ligents compatibles amb aquesta. B:SM es reserva la possibilitat, prèvia notificació, de modificar aquestes condicions econòmiques en qualsevol moment.

 

2.4.2. Serveis de mobilitat de B:SM i/o ITM

 • La contractació per part de l’usuari dels serveis de mobilitat prestats per B:SM i/o ITM a través de smou està subjecte al pagament a B:SM o a cadascun dels municipis adherits a la Plataforma Metropolitana de l’Aparcament dels serveis contractats. Les tarifes dels serveis de mobilitat de B:SM i de la Plataforma Metropolitana de l’Aparcament es publiquen de forma clara a l’aplicació smou.


2.4.3. Serveis de mobilitat de tercers

 • La contractació per part de l’usuari dels serveis de mobilitat de tercers a través de smou està subjecte al pagament al proveïdor del servei de les corresponents tarifes dels serveis de mobilitat contractats. Les tarifes dels serveis de mobilitat es publiquen de forma clara a l’aplicació smou segons les indicadors dels diferents Proveïdors. Les tarifes dels serveis de mobilitat són responsabilitat del proveïdor d’aquest servei, i resulten publicades en els seus corresponents canals, ja siguin telemàtics o presencials.
 • Quan l’usuari contracti amb algun proveïdor algun dels serveis de mobilitat de tercers, haurà de facilitar al Proveïdor d’aquest servei de mobilitat les seves dades de pagament (targeta bancària de crèdit). Smou no tindrà accés a les dades de pagament de l’usuari.

 

2.5. Suspensió

 • L’ús indegut, incorrecte o inapropiat de l’aplicació, o el falsejament de les dades podrà donar lloc al bloqueig, temporal o definitiu, de la utilització de l’aplicació.
 • En cas de pèrdua o robatori del telèfon mòbil, l’Usuari Administrador del Compte haurà de notificar-ho al seu operador de telefonia.
 • En qualsevol cas, l’usuari podrà realitzar l’operació des d’un altre terminal.

 

2.6. Localització

 • L’usuari accepta que l’aplicació smou recopila informació sobre la ubicació del seu dispositiu mòbil, i necessitarà que el seu dispositiu mòbil es trobi encès, activat i amb cobertura, per al seu funcionament.
 • Les dades de localització seran tractades per B:SM de forma anònima amb la finalitat de millorar els seus serveis o per fins relacionats amb la mobilitat.
 • L’usuari podrà revocar en qualsevol moment el consentiment de l’activació del servei de localització mitjançant l’opció corresponent del seu dispositiu.
 • En el cas de revocar el consentiment de l’activació del servei de localització, la utilització de l’aplicació serà incompleta, ja que alguns serveis no estaran en funcionament.

 

2.7. Drets de propietat intel·lectual

 • L’ smou i el contingut dels serveis, inclosos els serveis prestats a Barcelona a excepció dels de tercers i dels d’altres municipis adherits a la Plataforma Metropolitana de l’Aparcament, pertanyen a Barcelona de Serveis Municipals, SA (en endavant B:SM), amb CIF A-08765919 i domicili social a Barcelona, C/ Calàbria 66, 08015 Bareclona, Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al tom 34702, foli 138, full B-108.458. És una empresa pública participada íntegrament per l’Ajuntament de Barcelona que té per objecte la gestió de diversos serveis a la mobilitat. B:SM és propietari del domini smou.cat, allotjat a la URL www.smou.cat.

 

2.8. Actualització i modificació de les condicions d’ús

 • B:SM es reserva la possiblitat de revisar i modificar les presents condicions legals en qualsevol moment. L’usuari està subjecte a les polítiques i condicions vigents en el moment que utilitzi el servei, llevat que per llei o decisió de l’organisme competent s’indiqui el contrari.

 

2.9. Procediment per suggerències, consultes i reclamacions

 • Per qualsevol suggermiment, consulta, queixa o reclamació, l’usuari pot dirigir-se a www.smou.cat/contacte.


3. CONDICIONS GENERALS DELS SERVEIS

Els serveis de smou es dirigeixen a qualsevol persona major de 16 anys major d’edat, sent l’usuari responsable de complir amb els requeriments per l’ús dels serveis de mobilitat proporcionats. Qualsevol ús dels Serveis de mobilitat per part del usuari està subjecte al compliment de la normativa vigent que li sigui d’aplicació (permisos de conduir necessari pel lloguer de vehicles, document d’identitat, etc.).

3.1. Ús de l’aplicació mòbil

 • El Servei requereix l’ús de telèfons intel·ligents compatibles, la instal·lació de l’Aplicació Mòbil i d’accés a Internet (subjecte a les tarifes de connexió que pugui aplicar el seu proveïdor sobre les que B:SM i/o ITM no n’és responsable i revesteix de plena indemnitat). L’ús adequat del Servei pot requerir l’obtenció d’actualitzacions de software, per la qual cosa B:SM i/o ITM pot requerir instal·lar i utilitzar sempre l’última versió de l’Aplicació Mòbil.
 • L’Usuari podrà configurar la recepció de notificacions i avisos relacionats amb la utilització del servei mitjançant l’Aplicació Mòbil.
 • Aquests avisos, tot i estar configurats, poden no ser rebuts per l’usuari per causes no imputables a B:SM i/o ITM (com ara, per falta de connectivitat, d’insuficient bateria, etc). 
 • La impossibilitat de veure informació o rebre avisos sobre el tiquet digital en curs en l’aplicació mòbil, no eximeix de les obligacions envers la utilització d’aquest servei per part de l’usuari. Això inclou qualsevol causa o incidència tècnica aliena a B:SM i/o ITM, adduïble a la propi dispositiu mòbil (estat, configuració, bateria, funcionament incorrecte del dispositiu, etc.) o bé als canals o operadors de telecomunicació.
 • B:SM no es farà responsable de les conseqüències que pugui patir l’usuari per causes alienes a la propi Servei.


3.2. Condicions de pagament 

 • L’Usuari Administrador haurà de realitzar els pagaments del Servei mitjançant la Targeta Bancària Enregistrada.
 • La modificació de la targeta associada al Compte requereix que no hi hagi operacions obertes o pendents de cobrar.
 • L’usuari podrà consultar informació detallada de totes les operacions pagades amb el seu propi Compte, seleccionant diversos criteris de selecció. i ordenació: períodes, vehicles.
 • Per tots aquells serveis de pagament, en el moment d’inciar una operació, B:SM realitzarà un càrrec per un import inferior a 0,05€ a mode de comprovació de l’estat operatiu de la targeta, que serà retornat als pocs minuts a l’usuari. En el cas que la comprovació resultés en que la targeta no és operativa, no es procedirà a iniciar el servei.


4. CONDICIONS D’ÚS ESPECÍFIQUES DE CADA SERVEI DE MOBILITAT


4.1. Condicions d’ús Servei Parquímetre

BSM/ITM és el proveïdor del Servei Parquímetre per al pagament de l’estacionament del vehicle en les àrees habilitades dels municipis de l’AMB adherits a la Plataforma Metropolitana de l’Aparcament (en endavant, el servei).

Seguidament es descriuen les condicions que regulen el Servei i que s’estructuren en els següents punts:

 1. Accés al servei
 2. Activació del servei
 3. Ús de l’Aplicació Mòbil
 4. Preus i Tarifes
 5. Condicions d’estacionament del Servei
 6. Condicions d'anul·lació de denúncia de Tiquet digital

 

4.1.1. Accés al servei

 • El Servei és equivalent als parquímetres, basat en telèfons mòbils intel·ligents que disposin d’una connexió de dades a Internet i sistema GPS. Aquest Servei gratuït permet a l’Usuari realitzar el pagament de les tarifes d’estacionament del vehicle en les àrees habilitades dels municipis de l’AMB adherits a la Plataforma Metropolitana de l’Aparcament només pel temps efectiu d’estacionament mitjançant el denominat Mètode Start & Stop i sense necessitat de desplaçar-se per pagar físicament als parquímetres i sense haver d’imprimir un tiquet en paper.
 • Al tractar-se d’un sistema de pagament equivalent a l’actual, l’usuari del Servei pot optar per utilitzar el parquímetre o bé l’aplicació mòbil en cada estacionament (les condicions de l’estacionament són les mateixes per ambdós casos).

 

4.1.2. Activació del servei

 • Si el Compte és de tipus Personal, permet fer el pagament d’estacionaments amb un únic vehicle alhora. Si el Compte és de tipus Empresa, permet que diversos usuaris alhora puguin pagar estacionaments amb càrrec a un mateix Compte. No obstant, cada usuari només podrà fer l’estacionament d’un vehicle alhora.

 

4.1.3. Ús de l’Aplicació Mòbil

 • Els drets i deures del tiquet digital (sense paper) mitjançant l’aplicació mòbil són iguals als que s’obtenen en el parquímetre, essent el comprovant l’ start i/o stop. No obstant, B:SM i/o ITM es reserva la possibilitat de sol·licitar en el futur una identificació visible en el vehicle, en aquest cas l’usuari es compromet a obtenir aquest distintiu i posar-lo en el lloc que s’indicarà a l’efecte.
 • L’Usuari del Servei només pot obtenir i pagar tiquets digitals vàlids per estacionar en places d’estacionament regulat de rotació com a forans (no residents) de cada municipi, així com altres places d’estacionament regulat que hi pugui haver a la ciutat. No obstant, B:SM i/o ITM es reserva l’opció d’ampliar l’àmbit d’aplicació del tiquet d’estacionament digital accessibles mitjançant l’aplicació, en aquest cas B:SM i/o ITM notificarà als usuaris el nou àmbit d’aplicació.
 • El localitzador GPS del dispositiu ha d’estar activat en les operacions de Star/Stop.

 

4.1.4. Preus i Tarifes

 • L’Usuari Administrador satisfarà el preu de l’estacionament segons les tarifes vigents regulades en les ordenances de l’Ajuntament corresponent per a cada zona d’estacionament regulat, en funció del temps d’ús efectiu de la plaça.

 

4.1.5. Condicions d’estacionament del Servei

 • Per fer iniciar l’ús del servei, l’usuari s’haurà de situar al costat del vehicle i sol·licitar l’inici de l’estacionament. Al moment d’iniciar el servei d’estacionament l’aplicació farà ús del localitzador GPS, si aquest està desactivat l’usuari no podrà iniciar l’operació. Després haurà d’indicar el tipus de plaça i el vehicle.
 • El temps d’estacionament es calcularà amb el mode start/stop, de manera que l’Usuari haurà d’indicar tant el moment d’arribada, com el moment de sortida de la plaça d’estacionament mitjançant l’aplicació. Per tant, en el moment de l’operació stop, també, haurà de tenir activat el localitzador GPS.
 • Un Usuari Mòbil només pot tenir una operació d’estacionament simultània. No es permet que un mateix Usuari pugui tenir dues operacions d’estacionament simultànies, encara que sigui per vehicles o places diferents.
 • Tot i que l’aplicació facilitarà i assistirà l’Usuari en la selecció de les condicions d’estacionament del tram, l’usuari és el responsable últim de les condicions d’estacionament indicades la seva petició d’estacionament: tipus de zona, condicions horàries, temps màxim, etc.
 • Qualsevol error comés per l’usuari en les condicions de l’operació d’estacionament que indiquin podrà donar lloc a les sancions establertes en la legislació vigent. El Tiquet digital equival a tots els efectes a l’emissió d’un tiquet físic en relació amb la possibilitat d’acreditar l’autorització per ocupar la plaça d’estacionament.
 • El Tiquet digital no eximeix del compliment de les limitacions horàries de la plaça ocupada per l’Usuari del Servei. L’ús de l’estacionament havent vençut aquest temps previst o havent excedit el temps màxim permès poden ser sancionats de manera equivalent al que succeeix amb els tiquets obtinguts als parquímetres.
 • B:SM i/o ITM pot rebutjar una petició d’estacionament per diverses raons que, en qualsevol cas, seran indicades a l’Usuari Mòbil. A títol d’exemple, poden ser per restriccions del compte, per condicions d’estacionament, per condicions de pagament, per fora de servei.
 • L’acceptació de la petició d’estacionament estarà subjecte a la pre-autorització bancària per un import equivalent al temps màxim de la utilització de la plaça sol·licitada en relació a la tarifa i límit horari corresponent. En cas contrari, la petició d’estacionament serà denegada i s’informarà a l’usuari.
 • L’Usuari és responsable de verificar si la seva petició d’estacionament ha estat acceptada o rebutjada. En el cas que la petició sigui rebutjada l’usuari rebrà un avís el seu terminal. La confirmació de l’acceptació de la petició es visualitzarà perquè s’iniciarà en l’aplicació el còmput del temps d’estacionament.
 • En el mode start/stop, per aturar el temps de l’estacionament en curs, l’Usuari s’ha de situar al costat de la plaça on hi té el vehicle i amb l’aplicació ha d’enviar una petició de fi d’estacionament de l’operació en curs.
 • L’Usuari és totalment responsable de mantenir en bon estat i amb bateria suficient el seu propi telèfon mòbil per garantir que podrà finalitzar els tiquets d’estacionament que ell mateix ha iniciat en mode start/stop. Si malgrat tot això succeís, l’usuari podria utilitzar qualsevol altre dispositiu mòbil compatible, descarregar l’aplicació mòbil, iniciar la sessió i posteriorment indicar la fi de l’estacionament de l’operació en curs.
 • B:SM i/o ITM no es farà responsable del temps d’estacionament addicional que l’usuari hagi hagut de pagar pel fet de no poder notificar la fi d’un estacionament obert en mode start/stop per causes alienes al propi Servei. Entre d’altres, totes aquelles relacionades amb el propi dispositiu (sense bateria, avaria, etc.) o amb el canal de comunicació Internet (sense xarxa mòbil, sense xarxa WiFi, etc.).
 • Si l’Usuari no notifiqués la fi d’un tiquet d’estacionament obert en mode start/stop, aquest es tancarà automàticament un cop superat el temps màxim permès i es cobrarà el corresponent import al Compte Personal o d’Empresa al que pertany l’Usuari.
 • L’usuari rebrà un Tiquet en el seu mòbil en el qual s’indicarà l’hora d’inici, l’hora de finalització, la tarifa i l’horari de regulació de l’estacionament.


4.1.6. Condicions d'anul·lació de denúncia del tiquet digital de Barcelona

 • Aquesta funcionalitat només està disponible per anul·lar els avisos de denúncia de Barcelona.
 • B:SM ofereix a l’Usuari del Servei, en cas de que aquest es trobés una denúncia de Barcelona al seu vehicle i considerés que es compleixen les condiciones i els terminis legalment vigents per poder anul·lar-la, un sistema per pagar l’anul·lació de la denúncia dels seus Tiquets digitals a través de l’Aplicació.
 • Un Usuari Administrador podrà configurar si un Usuari Mòbil del seu compte pot o no anular denúncies amb càrrec al compte en qüestió.
 • L’Aplicació permet anul·lar denúncies relacionades amb tiquets digitals i també tiquets físics.
 • Addicionalment, i en qualsevol circumstància, l’Usuari del Servei també podrà dirigir-se a un parquímetre per pagar i anul·lar una denúncia relacionada amb un estacionament realitzat mitjançant el Servei.
 • D’acord amb la legislació vigent, la persona denunciada serà el titular del vehicle i no pas l’Usuari del Servei que hagués estacionat el vehicle utilitzant l’Aplicació.


4.2. Condicions d’ús Servei Pàrquing via app (Aparcaments B:SM)

Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (en endavant, “B:SM”), és el proveïdor del Servei Pàrquing via app per al pagament d’estades per minuts i accés automatitzat als aparcaments B:SM (en endavant, el “Servei”) mitjançant l’aplicació mòbil anomenada “smou” (en endavant, l’aplicació).

Seguidament es descriuen les condicions que regulen aquest Servei i que s’estructuren en els següents punts:

 1. Accés al servei
 2. Activació del servei
 3. Ús de l’Aplicació Mòbil
 4. Preus i Tarifes
 5. Condicions d’estacionament del Servei
 6. Condicions d’utilització de vals horaris i altres descomptes al servei
 7. Normes d’ús de l’aparcament

 

4.2.1. Accés al servei

 • El Servei és equivalent a l’ús tradicional dels caixers automàtics dels aparcaments, emprat per mitjà de telèfons mòbils intel·ligents que disposen d’una connexió de dades a Internet, i d’un sistema de la lectura de la matrícula que es troba instal·lat als aparcaments. 
 • Aquesta aplicació, de descàrrega gratuïta, permet a l’usuari realitzar el pagament associat a l’estada del vehicle dins els aparcaments, sense necessitat de fer ús d’un tiquet físic ni de desplaçar-se per pagar físicament als caixers automàtics.
 • Al tractar-se d’un sistema de pagament equivalent a l’actual, l’usuari del Servei pot optar per utilitzar l’aplicació mòbil, o bé realitzar l’estada de manera tradicional, recollint tiquet de paper a l’entrada, i efectuant el pagament al caixer automàtic de forma prèvia a la sortida.

 

4.2.2. Activació del servei

 • Per tal d’activar l’entrada per lectura de matrícula, l’usuari haurà de seleccionar quins dels vehicles enregistrats a l’aplicació vol que tinguin aquest servei. 
 • Si el Compte és de tipus Personal, permet fer el pagament d’estacionaments amb un únic vehicle alhora. Si el Compte és de tipus Empresa, permet que diversos usuaris alhora puguin pagar estacionaments amb càrrec a un mateix Compte. No obstant, cada usuari només podrà fer l’estacionament d’un vehicle alhora.

 

4.2.3. Ús de l’Aplicació Mòbil

 • Els drets i deures del tiquet digital (sense paper) són iguals als d’un tiquet físic, essent el comprovant el tiquet digital que mostra l’aplicació. 


4.2.4. Preus i Tarifes

 • L’Usuari satisfarà el preu de l’estacionament segons les tarifes vigents als Aparcaments B:SM, en funció del temps de l’estada al aparcament i dels descomptes que en el seu cas, li siguin d’aplicació.

 

4.2.5. Condicions d’estacionament del Servei

 • Per iniciar l’ús del servei, l’usuari haurà d’apropar-se amb el vehicle (amb matrícula registrada a smou) a la zona de la barrera d’entrada al aparcament, on hi haurà instal·lada una càmera de reconeixement de matrícula. Si l’usuari té activada l’opció d’entrada automatitzada per lectura de matrícula, la barrera s’alçarà sense necessitat que l’usuari agafi tiquet. En aquest moment, en el compte d’aquest usuari es crearà un tiquet virtual amb aquella data i hora d’inici.
 • Si l’usuari no té activada l’opció d’entrada automatitzada per lectura de matrícula del vehicle que condueix i vol fer servir l’aplicació per procedir al pagament de l’estada, haurà de recollir un tiquet físic i escanejar el codi de barres o QR que hi trobarà imprès en ell. D’aquesta manera el tiquet quedarà digitalitzat, i seguirà operant des d’aquell moment mitjançant l’aplicació.
 • Per finalitzar l’estada, l’usuari simplement haurà d’apropar-se amb el vehicle a la sortida, i quan la càmera llegeixi la seva matrícula, la barrera s’alçarà. A la vegada el tiquet es donarà per finalitzat i es cobrarà des de la app l’import corresponent a aquell temps d’estada. El cobrament s’enviarà a la targeta bancària associada al compte del usuari.
 • En l’inici de l’estada s’haurà realitzat una comprovació de que la targeta registrada és vàlida. En cas que l’operació de cobrament no es pugui completar per causa imputable a l’usuari, aquesta haurà de completar el pagament de l’estada al caixer automàtic, o resoldre la incidència comunicada abans de la sortida.
 • Si l’operació de finalització de l’estada no es pugués completar per causes imputables a B:SM (p.ex. manca de connexió amb els servidors), l’usuari podrà sortir amb normalitat mitjançant l’obertura de la barrera per lectura de la matrícula, es tancarà el tiquet digital de l’estada en aquell moment, i el cobrament serà enviat en el moment de restabliment del servei. 
 • L’usuari esdevé responsable de verificar si el tiquet digital generat ha quedat correctament assignat al seu compte. El tiquet digital equival a tots els efectes a un tiquet físic, i és el comprovant legal de l’estada.
 • L’usuari rebrà un justificant en el seu mòbil en el qual s’indicarà l’hora d’inici, l’hora de finalització, el preu final i l’aparcament, que podrà consultar-se des de l’aplicació i el web smou: www.smou.cat.   


4.2.6. Condicions d’utilització de vals horaris i altres descomptes al servei

Quan estiguin disponibles els vals horaris i altres descomptes dels aparcaments B:SM (per exemple descompte d’abonats, descomptes a col·lectius, productes de dia...), B:SM comunicarà aquests fet als usuaris.

VALS HORARIS: en el pagament de les estades per minuts als aparcaments, es poden aplicar els descomptes dels vals horaris de què disposi el client. El funcionament dels vals horaris serà:

 • Introducció de vals horaris a l’app: l’usuari haurà d’escanejar el codi QR imprès al val horari físic, en qualsevol moment. Un cop escanejat, el val horari digital queda guardat a l’aplicació, i el val horari físic que ha esdevingut digital perdrà validesa per ser emprat de forma física (no es podrà fer servir en pagaments per caixer automàtic).
 • Utilització del val horari: Durant qualsevol estada (de forma posterior a l’accés i anterior a la sortida) l’usuari podrà seleccionar aquells vals que vulgui aplicar en el tiquet digital actiu, de forma que només es carregarà a la targeta bancària l’import restant de l’estada, si n’hi hagués. En cas de no consumir tot el temps del val, el temps restant es perd.
 • Selecció múltiple de vals: en el cas de seleccionar 2 o més vals acumulables per aplicar al tiquet en curs, el criteri d’ordenació serà el següent:
  - Si hi ha un val dels seleccionats que compleix la condició que per si sol cobreix per complet la duració de la estada, es consumirà aquest. La resta es podran utilitzar en altres estades.
  - Si cap val compleix la condició anterior, es consumiran varis vals. Ordenació: primer es consumirà el val amb duració de temps més gran. Després la resta de vals fins a cobrir l’estada, i l’ordre de consum d’aquests serà de més petit (de durada) a més gran.

DESCOMPTE ABONATS: Aquells abonats que gaudeixen del 50% de descompte en l'estada per minuts en la resta d'aparcaments de la xarxa B:SM, ara també poden fer ús d’aquest descompte a través de l’smou. El descompte s’aplica únicament al vehicle de l’abonament seleccionat per entrar per lectura de matrícula.

4.2.7. Normes d’ús de l’aparcament

L’accés amb vehicle o com a vianant en aquest establiment, implica l’acceptació d’aquestes normes.

 • És obligatori estacionar el vehicle dins dels límits de la plaça. En el cas de realitzar l’estacionament del vehicle ocupant de forma parcial i/o total d’una segona plaça, B:SM es reserva el dret d’aplicar la tarifa vigent de l’ocupació d’aquesta segona plaça.
 • Està prohibit estacionar en les places reservades i senyalitzades per qualsevol mitjà.
 • Respectar les places destinades a clients amb mobilitat reduïda.
 • No s’admet el lliurament de les claus del vehicle en dipòsit.
 • És obligatori seguir els senyals distribuïts per l’aparcament, així com les indicacions del personal de servei, que prevaldran per sobre de qualsevol senyal.
 • La plaça només podrà ser utilitzada per a l’estacionament del vehicle. Resta prohibit qualsevol ús diferent al seu destí.
 • L’usuari serà responsable, front a B:SM i la resta d’usuaris, dels danys i perjudicis que causi, per incompliment dels seus deures o imperícia en la conducció del vehicle dins del recinte de l’aparcament (art. 5.1 i 2 Llei 40/2002).
 • Recomanacions a l’aparcament: No deixar objectes a la vista en l’interior del vehicle. Es disposa de servei gratuït de consignes a la seva disposició.

 

4.3. Condicions d’ús Servei Pàrquing via app (Aparcaments de tercers)

Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (en endavant, “B:SM”), és el proveïdor de l’aplicació mòbil “smou” (en endavant l’“aplicació”) mitjançant la qual s’ofereix a l’usuari el Servei Pàrquing via app per al pagament d’estades per minuts i accés automatitzat als Aparcaments de tercers, (en endavant, el “Servei”).

Seguidament es descriuen les condicions que regulen aquest Servei que s’estructuren en els següents punts:

 1. Accés al servei
 2. Activació del servei
 3. Ús de l’Aplicació Mòbil
 4. Preus i tarifes
 5. Condicions d’estacionament del Servei
 6. Condicions d’utilització de vals horaris i altres descomptes al servei
 7. Normes d’ús de l’aparcament

4.3.1. Accés al servei

 • El Servei és equivalent a l’ús tradicional dels caixers automàtics dels aparcaments, emprat per mitjà de telèfons mòbils intel·ligents que disposen d’una connexió de dades a Internet, i d’un sistema de la lectura de la matrícula que es troba instal·lat als aparcaments. 
 • Aquesta aplicació, de descàrrega gratuïta, permet a l’usuari realitzar el pagament associat a l’estada del vehicle dins els aparcaments, sense necessitat de fer ús d’un tiquet físic ni de desplaçar-se per pagar físicament als caixers automàtics.
 • Al tractar-se d’un sistema de pagament equivalent a l’actual, l’usuari del Servei pot optar per utilitzar l’aplicació mòbil, o bé realitzar l’estada de manera tradicional, recollint tiquet de paper a l’entrada, i efectuant el pagament al caixer automàtic de forma prèvia a la sortida.

 

4.3.2. Activació del servei

 • Per tal d’activar l’entrada per lectura de matrícula, l’usuari haurà de seleccionar quins dels vehicles enregistrats a l’aplicació vol que tinguin aquest servei. 
 • Si el Compte és de tipus Personal, permet fer el pagament d’estacionaments amb un únic vehicle alhora. Si el Compte és de tipus Empresa, permet que diversos usuaris alhora puguin pagar estacionaments amb càrrec a un mateix Compte. No obstant, cada usuari només podrà fer l’estacionament d’un vehicle alhora.

 

4.3.3. Ús de l’Aplicació Mòbil

 • Els drets i deures del tiquet digital (sense paper) són iguals als d’un tiquet físic, essent el comprovant el tiquet digital que mostra l’aplicació. 

 

4.3.4. Preus i tarifes

 • L’Usuari satisfarà el preu de l’estacionament segons les tarifes vigents als diferents Aparcaments, en funció del temps de l’estada al aparcament i dels descomptes que en el seu cas, li siguin d’aplicació.

 

4.3.5. Condicions d’estacionament del Servei

 • Per iniciar l’ús del servei, l’usuari haurà d’apropar-se amb el vehicle (amb matrícula registrada a smou) a la zona de la barrera d’entrada al aparcament, on hi haurà instal·lada una càmera de reconeixement de matrícula. Si l’usuari té activada l’opció d’entrada automatitzada per lectura de matrícula, la barrera s’alçarà sense necessitat que l’usuari agafi tiquet. En aquest moment, en el compte d’aquest usuari es crearà un tiquet virtual amb aquella data i hora d’inici.
 • Per finalitzar l’estada, l’usuari simplement haurà d’apropar-se amb el vehicle a la sortida, i quan la càmera llegeixi la seva matrícula, la barrera s’alçarà. A la vegada el tiquet es donarà per finalitzat i es cobrarà des de la app l’import corresponent a aquell temps d’estada. El cobrament s’enviarà a la targeta bancària associada al compte del usuari.
 • En l’inici de l’estada s’haurà realitzat una comprovació de que la targeta registrada és vàlida. En cas que l’operació de cobrament no es pugui completar per causa imputable a l’usuari, aquesta haurà de completar el pagament de l’estada al caixer automàtic, o resoldre la incidència comunicada abans de la sortida.
 • Si l’operació de finalització de l’estada no es pugués completar per causes imputables a B:SM (p.ex. manca de connexió amb els servidors), l’usuari podrà sortir amb normalitat mitjançant l’obertura de la barrera per lectura de la matrícula, es tancarà el tiquet digital de l’estada en aquell moment, i el cobrament serà enviat en el moment de restabliment del servei. 
 • L’usuari esdevé responsable de verificar si el tiquet digital generat ha quedat correctament assignat al seu compte. El tiquet digital equival a tots els efectes a un tiquet físic, i és el comprovant legal de l’estada.
 • L’usuari rebrà un justificant en el seu mòbil en el qual s’indicarà l’hora d’inici, l’hora de finalització, el preu final i l’aparcament, que podrà consultar-se des de l’aplicació i el web smouwww.smou.cat

 

4.3.6. Condicions d’utilització de vals horaris i altres descomptes al servei

La disponibilitat de vals horaris i altres descomptes als Aparcaments, quedarà subjecte al que estableixi al respecte el propi Aparcament.

 

4.3.7. Normes d’ús de l’aparcament

Les normes d’ús de l’Aparcament seran les pròpies dels diferents Aparcaments.

 

4.4. Condicions d’ús Servei Endolla Barcelona

Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (en endavant, “B:SM”), és el proveïdor del Servei Endolla Barcelona per la recàrrega de vehicles elèctrics (endavant, el “servei”) mitjançant l’aplicació mòbil anomenada “smou” (en endavant, l’aplicació).
Seguidament es descriuen les condicions que regulen aquest Servei i que s’estructuren en els següents punts:

 1. Accés al servei
 2. Activació del servei
 3. Ús de l’Aplicació Mòbil
 4. Preus i Tarifes
 5. Condicions del Servei
 6. Normes d’ús dels punts de recàrrega

 

4.4.1. Accés al servei

 • Aquesta aplicació, de descàrrega gratuïta, permet a l’usuari activar els diferents punts de recàrrega de vehicles elèctrics municipals situats als carrers de Barcelona així com els ubicats a la xarxa d’aparcaments B:SM.
 • En els punts situats al carrer també es podrà reservar un servei de recàrrega amb 20 minuts d’antelació.

 

4.4.2. Activació del servei

 • Per poder fer ús del servei, caldrà estar registrat a smou i, posteriorment, activar el servei Endolla. També serà necessari l’enregistrament d’un vehicle elèctric, i indicar la seva agrupació: cotxe, moto, taxi, DUM (Distribució Urbana de Mercaderies). En el cas de Taxi o DUM, serà necessari contactar via el formulari de contacte de la web www.endolla.barcelona.
 • Si el Compte és de tipus Personal, permet utilitzar els punts de recàrrega amb un únic vehicle alhora. Si el Compte és de tipus Empresa, permet que diversos usuaris alhora puguin recarregar diferents vehicles. No obstant, cada usuari només podrà fer la recàrrega d’un vehicle alhora.

 

4.4.3. Ús de l’Aplicació Mòbil

 • L’Usuari rebrà un comprovant de recàrrega en el seu mòbil en el qual s’indicarà l’hora d’inici, l’hora de finalització, energia lliurada i punt de recàrrega, que podrà consultar-se des de l’aplicació i des de la zona d’usuaris: www.smou.cat.

 

4.4.4. Preus i Tarifes

 • L’Usuari satisfarà el preu de la recàrrega segons les tarifes vigents de B:SM, publicades en cada moment a l’aplicació, en funció de l’energia lliurada i dels descomptes que en el seu cas, li siguin d’aplicació.

 

4.4.5. Condicions del Servei

 • Per poder reservar un punt o iniciar una recàrrega, l’usuari haurà de tipificar com “vehicle elèctric” com a mínim 1 vehicle. Serà obligatori tipificar el tipus de vehicle com a cotxe o moto.
 • Per iniciar la recàrrega, l’usuari haurà d’estacionar el vehicle a la plaça habilitada i seleccionar iniciar recàrrega. El servei activarà un lector de codis QR i haurà d’enfocar amb la càmera del mòbil el codi QR instal·lat al punt. Un cop identificat, s’activarà el punt i el client disposarà de temps suficient per endollar el vehicle. 
 • Als punts ubicats al carrer, en el cas que per un mal funcionament de la càmera de l’usuari, o que el codi estigui en un mal estat de conservació, l’usuari podrà iniciar la recàrrega seleccionant el punt al mapa i activant el botó d’iniciar recàrrega. Es verificarà la ubicació del client a través del GPS, en el cas de no estar ubicat a prop del punt no s’activarà el servei de recàrrega.
 • Per utilitzar els punts ubicats a la xarxa d’Aparcaments B:SM serà necessari l’accés amb el vehicle (costos derivats de l’estacionament no inclosos al servei Endolla).
 • Existeixen 4 agrupacions de punts de recàrrega: cotxe, moto, taxi i DUM (Distribució Urbana de Mercaderies). Un punt de recàrrega només es podrà activar o reservar si es selecciona un vehicle de la mateixa agrupació que el punt.
 • Per fer una reserva, l’usuari haurà de seleccionar el punt desitjat al mapa i seleccionar l’opció “reservar”. Només es podran reservar els punts ubicats al carrer, quedant exclosos d’aquesta opció els punts ubicats a la xarxa d’aparcaments B:SM. L’usuari disposarà de 20 minuts per arribar al punt i iniciar la recàrrega. Si s’excedeix aquest temps de reserva, el punt s’alliberarà i qualsevol altre usuari podrà fer-ne ús. Tampoc es podran concatenar reserves. Un cop exhaurida o cancel·lada la reserva, el client haurà d’esperar un temps determinat per poder tornar a fer una nova reserva.
 • L’usuari té dret a l’ús de la plaça per la recàrrega elèctrica durant el període estipulat a la senyalització vertical de la mateixa, en cas dels punts del carrer.

 

4.4.6. Normes d’ús dels punts de recàrrega

 • L’usuari es compromet a fer un ús correcte de les instal·lacions dels punts de recàrrega. En el cas que l’usuari no en faci un ús correcte, B:SM es reserva el dret a emprendre les mesures que consideri adients contra l’usuari davant aquest ús indegut de la instal·lació, tals com la reclamació del pagament del cost de reparació de la instal·lació, la reclamació dels danys i perjudicis que hagi ocasionat aquest ús indegut, i la baixa definitiva i permanent de l’usuari en el servei de recàrrega.
 • Les places disponibles per a la realització de les recàrregues dels vehicles seran utilitzades única i exclusivament per a aquest ús i pel termini màxim establert en la senyalització vertical del punt de recàrrega.
 • En cas d'utilització de la plaça excedint el temps màxim establert, B:SM es reserva el dret a exercir les accions necessàries per tal de garantir l’ús a altres usuaris.
 • L’ús indegut de les places pot ser motiu de sanció i retirada del vehicle per part de la Grua Municipal, amb les corresponents despeses derivades d’aquest servei.
 • B:SM no es farà responsable de cap causa aliena a B:SM que esdevingui un impediment de la recàrrega del vehicle de l’usuari, ja sigui per motius tècnics o per actes vandàlics/incívics.


4.5. Condicions d’ús Servei Bicing

Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (en endavant, “B:SM”), és el proveïdor del Servei Bicing per al servei de transport individualitzat mitjançant bicicletes, conegut amb la marca Bicing, a la ciutat de Barcelona (en endavant, el “Servei”) mitjançant l’aplicació mòbil anomenada “smou” (en endavant, l’aplicació).
Seguidament es descriuen les condicions que regulen aquest Servei i que s’estructuren en els següents punts:

 1. Activació del servei
 2. Ús de l’Aplicació Mòbil
 3. Preus i Tarifes
 4. Normes d’ús Bicing


4.5.1. Activació del servei

 • Per tal d’activar el servei Bicing (iniciar el procés de nova alta al servei Bicing), l’usuari haurà d’escollir la tarifa, introduir les dades personals (edat, sexe), declarar haver llegit les Condicions del Servei i realitzar el pagament corresponent. Per tal de rebre la targeta Bicing al domicili, també haurà d’introduir l’adreça d’enviament d’aquesta.
 • Si l’usuari ja té un abonament Bicing previ a la integració amb smou, haurà d’iniciar el procés de vinculació dels comptes smou i Bicing. Durant el procés se li demanarà el correu electrònic que té l’abonament Bicing associat, i es verificarà la identitat per finalitzar la vinculació. Un cop vinculat, les dades de l’abonament Bicing estaran disponibles des de l’app smou, amb les mateixes condicions.
 • L’activació del servei Bicing només està disponible per a Comptes de tipus Personal.


4.5.2. Ús de l’Aplicació Mòbil

 • Els drets i deures del trajecte iniciat amb l’aplicació mòbil són iguals als del trajecte iniciat amb la targeta física.


4.5.3. Preus i Tarifes

 • L’Usuari satisfarà els preus segons les tarifes vigents publicades a la web Bicing (www.bicing.barcelona), en funció del tipus d’abonament, el tipus de bicicleta utilitzada i del temps del trajecte.


4.5.4. Normes d’ús de Bicing


4.5.4.1 Objecte del contracte

 • Aquest contracte té per objecte regular les condicions d’utilització del servei de transport individualitzat mitjançant bicicletes, conegut amb la marca Bicing, a la ciutat de Barcelona.
 • El servei de transport del Bicing consisteix en la utilització, per part de l’usuari, de bicicletes que pertanyen al servei, d’acord amb les condicions d’utilització que es descriuen en aquest contracte.

 

4.5.4.2 Àmbit d'utilització del Bicing

 • L’àmbit d’utilització del Bicing es limita exclusivament a l’àrea urbana del terme municipal de Barcelona, d’acord amb el que estableixen les ordenances municipals, i en queda expressament prohibida la circulació fora de l’àmbit indicat.

 

4.5.4.3 Condicions exigides per donar-se d'alta com a usuari del servei Bicing

 • Es poden donar d’alta com a usuaris del servei del Bicing les persones físiques majors d’edat que subscriguin aquest contracte i que, a aquests efectes, es donin d’alta com a usuaris, seguint el procediment descrit en aquest contracte. El pagament s’ha de fer a través del càrrec en una targeta bancària.
 • Queda prohibit que les persones jurídiques es puguin donar d’alta com a usuaris en el servei.
 • Els menors de 18 anys però majors de 16 es poden donar d’alta com a usuaris del servei Bicing sempre que enviïn, degudament emplenada, l’autorització que consta a la pàgina web o bé que és facilitada a les oficines del Servei d’Atenció al Client, signada per un pare/mare o tutor del menor, en la qual consta la corresponent declaració d’assumpció de responsabilitat a favor del menor. En tot cas, el pare/mare/tutor que autoritzi l’alta del menor, ha de remetre al servei del Bicing, a la seva oficina d’atenció al client, una autorització, segons el model que consta al web, en la qual s’autoritzi Bicing a cobrar els imports/càrrecs del servei en la targeta bancària de la qual siguin titulars i que designin a l’efecte. Juntament amb l’autorització, el pare/mare o tutor han de remetre una fotocòpia del seu DNI/NIE. No es tramita cap alta en el cas de menors de 18 anys i majors de 16 fins que Bicing no hagi rebut la documentació indicada, degudament signada.
 • Per tal d’evitar la duplicitat, queda prohibit que un usuari es doni d’alta una segona vegada si prèviament no ha cursat la baixa corresponent.

 

4.5.4.4 Renovació del servei: 

 • Pel que fa la renovació del servei, quinze dies abans de la finalització de la subscripció, l’abonat rep un correu electrònic en el qual se l’informa d’aquest fet. L’abonat té l’opció de poder fer la baixa voluntària seguint el procediment que als efectes consta a la pàgina web del servei.
 • En cas contrari s’entén que l’usuari vol renovar la subscripció, que es fa de forma automàtica.

4.5.4.5 Modalitats d'abonament

 • L’usuari pot optar per qualsevol de les modalitats d’abonament que es detallin a la pàgina web.
 • En el cas d’optar per qualsevol modalitat d’abonament que consti al web, l’usuari estarà en actiu per al període corresponent a aquella modalitat.
 • En el cas de l’abonament anual, l’usuari estarà en actiu pel període d’un any (en el qual s’inicia el còmput del termini de vigència de l’abonament des de el moment de l’alta), excepte en els supòsits previstos en aquest contracte, relatius a l’aplicació de les mesures previstes en els casos d’incompliment. 
 • L’usuari no pot fer un canvi de modalitat durant la subscripció vigent i per tant s’ha d’esperar a la finalització de la subscripció o bé donar-se de baixa i donar-se d’alta per canviar de modalitat 
 • Un cop acabi aquest termini, l’abonament és renovat automàticament pel període establert, segons la modalitat adoptada.

 

4.5.4.6 Baixa del servei

 • L’usuari pot donar-se de baixa de manera voluntària seguint el procediment que als efectes consta a la pàgina web del servei.
 • El servei Bicing, atenent a les al·legacions presentades, pot donar de baixa automàtica un usuari, adoptant les mesures previstes en aquest contracte, una vegada tramitat el corresponent procés d’incompliment. El servei dona un termini de deu dies a l’usuari perquè al·legui el que consideri oportú. Transcorregut aquest termini i d’acord amb el contingut de les al·legacions, el servei ha de decidir si es cursa o no la baixa automàtica.
 • El servei Bicing dona de baixa, en un termini de quinze dies, aquell usuari que, un cop finalitzat el termini de la vigència del seu abonament, no hagi comunicat, en la forma i termini establerts, la intenció de donar-se de baixa i retorni el rebut bancari corresponent al pagament de la quota de l’abonament. El termini indicat es compta a partir que Bicing tingui constància que ha estat retornat el rebut bancari. En aquest cas, el servei Bicing no està obligat a tramitar cap procés d’incompliment i pot acordar la baixa automàtica, d’aquesta manera es pot rescabalar de tots els danys patits en aquell període.
 • Si un cop arribada la finalització del contracte, aquest quedés renovat automàticament perquè l’usuari no ha fet la declaració expressa de causar baixa, amb l’antelació i condicions indicades, per al cas que l’usuari retornés el rebut bancari corresponent al pagament de la quota anual del servei, s’entén que el contracte es manté en vigor fins que el titular del servei no tingui constància del retorn del rebut indicat. En aquest cas i comprovat aquest últim extrem, el titular del servei ha d’acordar adoptar les mesures previstes en els supòsits d’infracció molt greu i pot cursar la baixa definitiva del servei, així l’usuari queda obligat a abonar a BSM tots els danys ocasionats en aquell període en relació amb el seu contracte.

 

4.5.4.7 Condicions d'utilització del servei

 • L’usuari té accés a les bicicletes que estiguin en ús en el servei.
 • El procediment per retirar una bicicleta de l’estació corresponent és el que es descriu a continuació:
  - L’usuari ha de validar correctament la targeta a l’estació corresponent per poder retirar una bicicleta o bé mitjançant el telèfon (app o NFC).
 • En el moment de retirar una bicicleta de l’estació on està ancorada, l’usuari queda obligat a comprovar que l’estat de tots els seus elements estigui perfecte i, en concret, l’estat dels frens, dels llums, el canvi de marxa, la subjecció correcta de tots els elements mòbils de la bicicleta i podrà ajustar el seient per adequar-lo a la seva alçada. Si després de fer les comprovacions pertinents, la bicicleta no funciona correctament, l’usuari ha de tornar a ancorar-la en aquella estació i queda obligat a fer totes les comprovacions que calguin per tal de poder acreditar que la bicicleta ha estat retornada degudament al servei. En tot cas, l’usuari s’obliga a comprovar que al display de l’estació corresponent apareix un missatge que indica que la bicicleta ha estat ancorada de manera correcta quan fa la comprovació mitjançant el passi de la targeta en el tòtem de l’estació o verificar la devolució per l’app que l’ancoratge sigui el correcte. En cas que no aparegui aquest missatge, l’usuari queda obligat a avisar al telèfon gratuït d’avaries.
 • L’usuari és el responsable, en tot cas, que la bicicleta quedi retornada de manera adequada al servei, d’acord amb el procediment especificat.
  - Si en retirar una bicicleta l’usuari comprova que hi ha algun element de la mateixa que no funciona correctament, l’ha de retornar a l’estació i agafar-ne una altra.
  - Un cop retirada de l’estació corresponent la bicicleta, l’usuari té dret a fer-ne ús segons les modalitats i condicions establertes a la pàgina web.
 • Horaris i tarifes del servei: els horaris i tarifes del servei són els que constin publicats i vigents a la pàgina web en cada moment per a cada modalitat.
  - En tot cas, ha de constar l’import corresponent a l’abonament del servei, les tarifes i l’import de les mesures que es puguin adoptar, d’acord amb el que estableix aquest contracte.
  - El servei pot temporalment i per causes de reestructuració, manteniment o altres limitar els horaris o la disponibilitat de les estacions del Bicing.
  - L’usuari autoritza que Bicing faci el cobrament mitjançant el sistema de pagament habilitat de les tarifes que es puguin generar per l’ús del servei, així com l’import de les mesures que es puguin adoptar, d’acord amb els imports que es trobin vigents a la pàgina web del servei i amb les estipulacions que es preveuen en aquest contracte.
 • El procediment i les condicions de reserva de una bicicleta són les que consten publicades i vigents a la pàgina web per a cada moment i per a cada modalitat.

 

4.5.4.8 Supervisors del servei

 • Els supervisors del servei són personal autoritzat o assignat per BSM a l’efecte, encarregat de donar assistència als usuaris, així com de vetllar pel bon funcionament del servei.
 • Aquests supervisors han de ser a les estacions del Bicing així com en tot l’àmbit d’actuació del servei.
 • Els usuaris poden adreçar les consultes als supervisors per tal que puguin ser assessorats i ajudats en tots els processos necessaris per poder fer ús del servei (retirada de bicicletes, ancoratge correcte...).
 • L’usuari declara expressament que coneix i accepta la figura del supervisor del servei.
 • L’usuari ha de col·laborar amb els supervisors.
 • L’usuari declara que permet que els supervisors dels servei puguin fer fotografies en relació amb l’ús adequat del Bicing i en l’exercici de les seves funcions.

 

4.5.4.9 Drets de l'usuari

 • Es reconeixen expressament els drets de l’usuari que es detallen a continuació, amb independència de qualsevol altre que els pugui correspondre, d’acord amb la normativa vigent.
 • L’usuari que hagi complert tot el procés de donar-se d’alta, té dret a fer ús de les bicicletes disponibles del sistema, en les condicions indicades en aquest contracte i en la normativa vigent. En aquest sentit i d’acord amb el que estableix aquest contracte, una vegada retirada una bicicleta correctament de l’estació corresponent, té dret a fer-ne ús fins a un màxim de dues hores d’acord amb la seva modalitat. La utilització continuada d’aquella bicicleta, excedides les dues hores indicades, dona lloc a l’adopció de les mesures previstes en aquest contracte.
 • L’usuari té dret que les bicicletes del sistema estiguin en condicions per al seu ús, d’acord amb les estipulacions d’aquest contracte.
 • Sol·licitar i rebre informació del servei.
 • Formular suggeriments, reclamacions i queixes, mitjançant correu electrònic, la bústia del web, correu ordinari o de manera presencial, a l’Oficina d’Atenció al Públic del servei.
 • Rebre una resposta en relació amb els suggeriments, reclamacions i queixes plantejats en un termini màxim d’un mes.
 • Ser informat, a través del web o per qualsevol altre mitjà, de les incidències del servei.
 • Rebre les indemnitzacions, si escau, una vegada hagi estat acreditat per l’usuari que l’accident s’ha produït a causa d’un mal funcionament del Bicing, quan no operi culpa, negligència o dol per part de l’usuari.
 • A ser informat de les tarifes i de les mesures que puguin adoptar-se i, en aquest últim cas, a formular les al·legacions que consideri pertinents.
 • En el cas que, per error, el servei Bicing hagi fet un cobrament indegut, l’usuari té dret que se li retornin aquestes quantitats, en el termini d’un mes, comptat a partir de la decisió del servei que declari la improcedència del cobrament.

 

4.5.4.10 Obligacions específiques de l'usuari

S’estableixen com a obligacions específiques de l’usuari, a banda de les previstes en la normativa vigent aplicable, les que es detallen a continuació:

 • Fer ús del servei i, en especial, de la bicicleta, amb la màxima diligència.
 • Retornar degudament la bicicleta al sistema en cas de comprovar que algun dels elements no funciona correctament.
 • Ancorar correctament la bicicleta a l’estació de retorn, en acabar d’utilitzar el servei, així com passar la targeta d’usuari pel tòtem de l’estació o verificar en el registre corresponent de l’app per tal de comprovar el correcte ancoratge.
 • No cedir l’ús de la targeta o les dades de la zona privada per l’app.
 • Utilitzar la bicicleta únicament per al transport de l’usuari.
 • Utilitzar la bicicleta exclusivament a l’àrea urbana del terme municipal de Barcelona.
 • Assumir la guarda i custòdia de la bicicleta des del moment de la retirada de l’estació i fins al seu retorn correcte al sistema.
 • Comunicar a Bicing la pèrdua, el deteriorament o el robatori de la targeta d’abonament o el mòbil, assumint-ne la responsabilitat de la utilització fins al moment de la comunicació. 
 • Comunicar a Bicing qualsevol incidència que es produeixi en relació amb el servei durant el període d’ús de l’usuari.
 • En el cas d’avaria de la bicicleta, l’usuari té l’obligació d’ancorar-la a l’estació més propera, així com de posar en coneixement del servei la incidència.
 • Lliurar la targeta d’usuari als supervisors o mostrar la identificació per l’app al personal autoritzat o assignat per BSM a l’efecte o autoritats que així li requereixin.
 • Lliurar la bicicleta als supervisors, personal autoritzat o assignat per BSM a l’efecte o autoritats, en el cas que aquests, en l’exercici de les seves funcions, li requereixin.
 • Comunicar les modificacions de dades que es puguin produir en relació amb l’abonament, així com el canvi de targeta bancària en què Bicing hagi de fer els cobraments.
 • Respectar les normes de circulació vigents.
 • Fer ús del carril bici en les vies en les quals aquest estigui instaurat.
 • Utilitzar la bicicleta de manera adequada i destinar-la únicament per al transport personal.
 • Responsabilitzar-se del bon ús de la bicicleta, així com de la seva pèrdua.
 • En el moment de deixar la bicicleta, l’usuari l’ha d’ancorar correctament en una de les estacions en ús del servei. En cas que l’estació estigui plena, s’ha de desplaçar a l’estació més propera. En aquest cas, l’usuari disposa d’un temps extra, que serà determinat a la pàgina web del servei, per arribar a l’estació següent i ancorar la bicicleta. Per tal que no operi el cobrament d’aquest temps extra, l’usuari ha de seguir el procediment que a tal efecte es detalla a la pàgina web del servei.
 • Tots els usuaris del Bicing s’obliguen expressament a complir, en la utilització del servei, l’Ordenança de circulació de vianants i de vehicles de la ciutat de Barcelona, l’Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic de Barcelona i l’Ordenança sobre l’ús de les vies i els espais públics de Barcelona, així com qualsevol altra que pugui substituir-les. En concret, els usuaris del Bicing s’obliguen a complir les normes de circulació vigents i en concret el que s’estableix a l’article 14 de l’Ordenança de circulació de vianants i de vehicles, el contingut del qual es troba transcrit a la pàgina web del servei.

 

 

4.5.4.11 Prohibicions expresses

Es prohibeix expressament als usuaris del Bicing, a banda de les conductes detallades al llarg d’aquest contracte i també les descrites a la normativa aplicable, les que es detallen a continuació:

 • La utilització de les bicicletes en terrenys que no siguin aptes per a la circulació.
 • Pujar la bicicleta a qualsevol altre mitjà de transport.
 • El desmuntatge i la manipulació parcial o total de la bicicleta, de les estacions del servei o dels elements que els componen.
 • La utilització de la bicicleta o de les estacions per a fins comercials.
 • La utilització de la marca o el logotip del Bicing sense la seva autorització.
 • La pintada d’eslògans, dibuixos o similars sobre la bicicleta o estació del servei, d’acord amb el que s’especifica a l’article 21.1 de l’Ordenança sobre l’ús de les vies i els espais públics de Barcelona, o una altra norma que el pugui substituir o modificar.
 • Fer tota mena de grafit, pintada, taca, gargot, escrit, inscripció o grafisme, amb qualsevol matèria (tinta, pintura, matèria orgànica o similars) o bé ratllant la superfície de la bicicleta o l’estació corresponent al servei, d’acord amb el que  estableix els articles 20 i 21 de l’Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic de Barcelona, o una altra norma que els pugui substituir o modificar.
 • Utilització del carril bus per circular amb la bicicleta.
 • Circular sobre una sola roda, agafar-se a altres vehicles en marxa ni utilitzar auriculars connectats a aparells receptors o reproductors de so.
 • Fer ús del mòbil mentre estigui fent servir la bicicleta en circulació.
 • Transportar altres persones ni animals o objectes voluminosos.
 • Abandonar o cedir la bicicleta, mentre estigui fent ús del servei, excepte en casos de força major.

 

4.5.4.12 Infraccions i mesures que cal adoptar

- Conductes que es tipifiquen com a infracció: són considerades infraccions dels usuaris les conductes que es detallen a continuació:

 • Infraccions lleus:
  • Causar danys a la bicicleta o a l’estació del servei per un import de fins a 60 €.
  • Causar danys al mobiliari urbà per un import de fins a 60 €.
  • Excedir el temps de devolució de la bicicleta en més de dues hores i menys de tres hores.
  • No comunicar a Bicing la pèrdua, el robatori o extraviament de la targeta.
  • No comunicar a Bicing la modificació de les seves dades o de les corresponents a la targeta bancària on s’han de fer els cobraments, de tal manera que es dificulti el cobrament de les tarifes vigents.
  • Quan l’usuari faci una o diverses operacions de cancel·lació sense que la bicicleta quedi ancorada correctament i amb motiu d’aquesta acció es causi un perjudici qualificat com a lleu al servei Bicing a causa de la utilització continuada de la bicicleta.
  • Quan l’usuari acumuli 3 reserves no executades en el període d´una subscripció anual.
  • Qualsevol incompliment previst a les ordenances municipals o normativa que sigui d’aplicació que sigui considerat com a falta lleu.
    
 • Infraccions greus:
  • Causar danys a la bicicleta o a l’estació del servei per un import superior a 60 € i inferior a 200 €.
  • Causar danys al mobiliari urbà per un import superior a 60 € i inferior a 200 €.
  • Excedir el temps de devolució de la bicicleta en més de dues hores i menys de tres hores.
  • Les conductes previstes als apartats f) i g) de la clàusula onzena d’aquest contracte.
  • Conducció temerària, d’acord amb el que estableix l’article 32.3 de l’Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic de Barcelona.
  • Comissió d’actes de deteriorament greu, d’acord amb el que estableix l’article 63.2 de l’Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic de Barcelona.
  • Qualsevol incompliment previst a les ordenances municipals o normativa que sigui d’aplicació que sigui considerat com a falta greu.
  • Comissió de dues infraccions lleus en el període de sis mesos.
    
 • Infraccions molt greus:
  • Cedir l’abonament a un tercer.
  • Abandonar la bicicleta.
  • Utilitzar la bicicleta en zones inapropiades.
  • Utilitzar la marca o el logotip del Bicing de forma indeguda.
  • Desmuntar totalment o parcialment la bicicleta.
  • Circular fora de l’àmbit establert en aquest contracte.
  • Excedir en més de 24 hores el retorn d’una bicicleta.
  • Causar danys a bicicletes o estacions del servei per un import superior a 200 €.
  • Causar danys al mobiliari urbà per un import superior a 200 €.
  • Causar danys a tercers.
  • No comunicar al servei les incidències ocorregudes en el decurs de la utilització de la bicicleta.
  • No devolució de la bicicleta al sistema.
  • Utilització amb fins comercials o lucratius de la bicicleta o estació del servei.
  • Negar-se a lliurar la targeta als inspectors del servei o autoritat, quan sigui requerit a l’efecte.
  • Pujar la bicicleta a un transport públic o privat.
  • Quan l’usuari faci una o diverses operacions de cancel·lació sense que la bicicleta quedi ancorada correctament i amb motiu d’aquesta acció es causi un perjudici qualificat com a molt greu al servei Bicing a causa de la utilització continuada de la bicicleta.
  • Comissió d’actes de deteriorament greu, d’acord amb el que estableix l’article 63.1 de l’Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic de Barcelona.
  • Impagament de la quota, tarifes o penalitzacions corresponents.
  • Comunicar a Bicing dades falsejades en relació amb l’abonament.
  • La pràctica de qualsevol de les conductes previstes com a prohibicions expresses a la clàusula onzena d’aquest contracte.
  • Qualsevol incompliment previst a les ordenances municipals o normativa que sigui d’aplicació que sigui considerat com a falta molt greu.
  • Comissió de dues faltes greus en el termini de sis mesos.
    
 • Adopció de mesures en el cas de cometre infraccions: en el cas que es cometi alguna de les infraccions descrites, s’adopten les mesures que es detallen a continuació, sens perjudici de les responsabilitats penals o administratives que puguin exigir-se, en virtut de la conducta de l’usuari.
 • Adopció de mesures en el cas d’infraccions lleus: en el cas que l’usuari cometi alguna infracció de les tipificades com a lleus, el servei pot adoptar les mesures que es detallen a continuació:
  • Com a mesura cautelar es bloquejar l’usuari, per un termini màxim d’un mes, cosa que implica una suspensió de la condició d’usuari, fet que comporta la prohibició d’utilitzar el sistema i a més l’abonament, si escau, de l’import dels danys causats.
  • Pagament dels imports establerts com a penalització en concepte d’excés d’ús del termini o per incompliment que estiguin publicats al web.
  • En el cas de les reserves de bicicletes realitzades i no executades, com a mesura cautelar es blocarà aquesta funcionalitat a l’usuari , per un termini màxim d’un mes. 
    
 • Adopció de mesures en el cas d’infraccions greus: en el cas que l’usuari cometi alguna infracció de les tipificades com a greus, el servei pot adoptar les mesures que es detallen a continuació:
  • Com a mesura cautelar es bloqueja, en tot cas, l’usuari per un termini no inferior a un mes i com a màxim de sis mesos, o pel que resti d’abonament, si aquest és inferior, cosa que implica la suspensió de la condició d’usuari, fet que comporta la prohibició d’utilitzar el sistema i a més l’abonament, si escau, de l’import dels danys causats.
  • Pagament dels imports establerts en el cas que siguin adoptades les mesures corresponents en concepte d’excés d’ús del termini o per incompliment que estiguin publicats al web.
    
 • Adopció de mesures en el cas d’infraccions molt greus: en el cas que l’usuari cometi alguna infracció de les tipificades com a molt greus, el servei pot adoptar les mesures que es detallen a continuació:
  • Com a mesura cautelar es bloqueja, en tot cas, l’usuari per un termini no inferior a sis mesos i com a màxim de nou mesos, o pel que resti d’abonament, si aquest és inferior.
  • Baixa indefinida del servei.
  • Pagament dels imports establerts en el cas que siguin adoptades les mesures corresponents en concepte d’excés d’ús del termini o per incompliment que estiguin publicats al web. La suspensió de la condició d’usuari en els casos indicats no implica la interrupció del termini de vigència del contracte.

- En tots els casos, Bicing pot, a més d’adoptar les mesures indicades, rescabalar-se dels danys i perjudicis ocasionats per l’usuari, i també plantejar les accions de reclamació que consideri pertinents en la jurisdicció corresponent.

 • Procés d’incompliment
  • En cas que el gestor del servei detecti una incidència pels mitjans informàtics corresponents o bé com a conseqüència de l’actuació dels supervisors o de l’actuació de les autoritats, es detecti l’incompliment de les obligacions del contracte, o bé de les ordenances o normativa que són d’aplicació, s’acorda iniciar un procés d’incompliment.
  • S’informa l’usuari de la seva tramitació i se li concedeix un termini de deu dies per tal que pugui formular les al·legacions que consideri pertinents.
  • El gestor del servei ha de resoldre, tenint en compte les al·legacions presentades i, si escau, ha d’adoptar les mesures que corresponguin.
  • Aquesta resolució es notifica a l’usuari.
  • En cas que el procés d’incompliment s’iniciï a través de la denúncia d’una autoritat, si en el procediment penal o administratiu precedent s’ha dictat resolució ferma, el servei Bicing ha d’adoptar directament la mesura prevista per l’incompliment, atès que ha quedat acreditat el fet.
  • En cas que en el procediment penal o administratiu precedent la resolució que s’hagi dictat sigui provisional i no tingui el caràcter ferm, el servei del Bicing manté en suspens la tramitació del procés d’incompliment fins que li sigui notificada la resolució definitiva. En tot cas, pot aplicar, com a mesura cautelar, el bloqueig de l’usuari.


4.5.4.13 Règim jurídic aplicable i arbitratge

 • Aquest contracte té caràcter privat.
 • La seva interpretació queda sotmesa a l’aplicació de la normativa civil aplicable, així com expressament a l’aplicació de l’Ordenança de circulació de vianants i de vehicles, l’Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic de Barcelona i l’Ordenança sobre l’ús de les vies i espais públics de Barcelona.
 • Les qüestions que puguin sorgir en relació amb la seva aplicació, execució o interpretació s’han de sotmetre al procediment d’arbitratge establert per la Junta Arbitral de Consum de Barcelona, la Junta Arbitral de Catalunya, la Junta Arbitral de Transport o bé el Tribunal d’Arbitratge de Barcelona.


4.6. Condicions d’ús Servei d’avís de grua

Quan estigui disponible aquesta funcionalitat, B:SM comunicarà aquests fet als usuaris.
Aquesta funcionalitat incorpora un avís de moviment de via pública o de retirada d'un vehicle amb ingrés en dipòsit (l’equivalent a la notificació mitjançant el triangle físic), als usuaris donats d’alta a l’smou amb vehicle registrat i que així ho desitgin. Aquest servei només està disponible per a serveis de grua (moviments i ingressos a dipòsit) realitzats al municipi de Barcelona, i pels vehicles amb matrícula nacional. És un servei optatiu i gratuït. Només es farà si hi ha un consentiment explícit de l’usuari. L’usuari resta obligat a recavar el consentiment del titular del vehicle.


4.6.1. Activació de l’avís

Per poder fer ús del servei, caldrà estar registrat a smou i, posteriorment, activar l’autorització de rebre notificacions de la grua des de la configuració del vehicle ("Menú - Els meus vehicles"). Es demanarà el DNI del titular del vehicle per validar que coincideix amb el DNI del titular del vehicle que consta a la DGT. L’usuari declara responsablement que disposa de l’autorització del titular del vehicle per activar aquest servei.


4.6.2. Ús de l’Aplicació Mòbil

 • En tenir l’avís activat en algun dels vehicles registrats a l’smou, s’avisa a l’usuari si el seu vehicle ha sigut desplaçat per la grua, ja sigui un moviment en via pública o degut a una infracció d’estacionament. El contingut de la notificació és únicament informatiu i no substitueix a cap de les accions de notificacions administratives que se’n deriven de l’actuació ordinària de la grua municipal de Barcelona.
 • Aquest avís es fa a través de notificació push de l’app i també mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’usuari. Inclou la possibilitat de realitzar el pagament online (si s’escau).
 • L’usuari podrà desactivar aquest avís de grua en qualsevol moment, des de la configuració del vehicle ("Menú - Els meus vehicles").

 

4.7 Condicions d'ús del servei Residents Barcelona

L’usuari rebrà un Tiquet en el seu mòbil en el qual s’indicarà l’hora d’inici, l’hora de finalització, la tarifa i l’horari de regulació de l’estacionament.
Les condicions generals del Servei d’ús de les aplicacions mòbils d’estacionament de BSM estan accessibles i es poden descarregar a través de l’app corresponent i al web de l’AREA.

Condicions d'ús de totes les aplicacions mòbils d’estacionament gestionat per BSM
Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (en endavant, “B:SM”), es el proveïdor dels serveis oferts per les aplicacions mòbils d’estacionament de BSM per a l’estacionament a l’AREA de Barcelona (en endavant, el “Servei”).
1) Accés al servei
2) Ús dels Aplicacions mòbils. Estacionament
3) Preus i Tarifes
4) Condicions d’estacionament del Servei
5) Condicions d'anul•lació d’avís de denúncia del Tiquet electrònic
6) Condicions de pagament
 


4.7.1. Accés al servei


   4.7.1.1. El Servei, basat en telèfons mòbils intel•ligents que disposin d’una connexió de dades a Internet i sistema GPS, és un mitjà d’obtenció de tiquet electrònic habilitat per l’Ajuntament de Barcelona. Aquest Servei gratuït permet a l’Usuari realitzar el pagament de les tarifes d’estacionament del vehicle en les àrees habilitades de la ciutat de Barcelona.
   4.7.1.2. L’estacionament en les places regulades pel sistema de l’estacionament regulat de Barcelona (anomenat AREA, en endavant), subjectes o no a taxa, requereix de l’obtenció prèvia de comprovant, expedit per l’Ajuntament. L’obtenció del comprovant podrà requerir la identificació de la matrícula del vehicle, ja sigui al parquímetre o be als altres mitjans habilitats per l’Ajuntament de Barcelona
   4.7.1.3. El Servei requereix l’ús de telèfons intel•ligents compatibles i altres dispositius, així com la instal•lació d’aplicacions mòbils d’accés a Internet (subjecte a les tarifes de connexió que pugui aplicar el seu proveïdor sobre les que B:SM no es responsabilitza). L’ús adequat del Servei pot requerir l’obtenció d’actualitzacions de software, per la qual cosa B:SM pot requerir instal•lar i utilitzar sempre l’última versió del aplicacions mòbils, a càrrec de l’usuari.
   4.7.1.4. Per poder accedir al Servei és imprescindible donar-se d’alta i obrir un compte del Servei a l’aplicació corresponent. L’usuari haurà d’acceptar, de forma explícita, les condicions d’ús i la política de privacitat del Servei.


4.7.2. Ús dels Aplicacions mòbils. Estacionament.


   4.7.2.1. L’Usuari podrà configurar la recepció de notificacions i avisos relacionats amb l’estacionament en curs mitjançant el Aplicacions mòbils.
   4.7.2.2. Aquests avisos, tot i estar configurats, poden no ser rebuts pels Usuaris Mòbils per causes no imputables a B:SM (com ara, per falta de connectivitat, de suficient bateria), sense que aquest fet comporti responsabilitat per BSM.
   4.7.2.3. L’Usuari del Servei pot obtenir un tiquet electrònic mitjançant les aplicacions mòbils de l’AREA, prèvia descarrega i configuració de la pròpia aplicació telèfon amb un dispositiu intel•ligent compatible, activant la funció d’iniciar l’estacionament.
   4.7.2.4. Els drets i deures del tiquet electrònic són equivalents als que s’obtenen a qualsevol dels mitjans habilitats per l’Ajuntament de Barcelona per a utilitzar l’estacionament regulat.
   4.7.2.5. L’Usuari del Servei pot obtenir i en el seu cas pagar tiquets electrònics vàlids per estacionar en les places d’estacionament regulat que hi pugui haver a la ciutat. B:SM es reserva l’opció de modificar l’àmbit d’aplicació del tiquet d’estacionament electrònic i/o del permís d’estacionament digital accessibles mitjançant el lloc web de l’AREA on aquest cas BSM notificarà als usuaris el nou àmbit d’aplicació.
   4.7.2.6. Els sensors i funcions de geolocalització del dispositius intel•ligents han d’estar activats per dur a terme determinades operacions d’estacionament, tal i com s’indica a les instruccions i FAQs de cada aplicació mòbil.


4.7.3. Preus i Tarifes


   4.7.3.1. La descàrrega, registre, ús i manteniment del Aplicacions mòbils és totalment gratuïta i es pot fer a través dels mercats oficials d’aplicacions mòbils pels sistemes operatius de telèfons intel•ligents compatibles amb el Servei. B:SM es reserva la possibilitat, prèvia notificació, de modificar aquestes condicions econòmiques en qualsevol moment, essent aplicables des d’aquella data.
   4.7.3.2. L’Usuari satisfarà el preu de l’estacionament segons les tarifes vigents regulades en les ordenances de l’Ajuntament de Barcelona per a cada zona de l’AREA, en funció de les condicions d’ús establertes a l’ordenança per a cada plaça.


4.7.4. Condicions d’estacionament del Servei


   4.7.4.1. L’estacionament es realitzarà d’acord amb les instruccions i FAQs disponibles en la corresponent aplicació mòbil/web de l’estacionament, essent condicions obligatòries per l’usuari.
   4.7.4.2. Tot i que les aplicacions mòbils de l’AREA disposen de funcionalitats que assisteixen l’Usuari en la selecció de les condicions d’estacionament, l’usuari és el responsable últim de les condicions d’estacionament indicades la seva petició d’estacionament: tipus de zona, condicions horàries, temps màxim, etc.
   4.7.4.3. Qualsevol error comés per l’usuari en les condicions de l’operació d’estacionament que indiquin podrà donar lloc a les sancions establertes en la legislació vigent. El Tiquet electrònic equival a tots els efectes a l’emissió d’un tiquet físic en relació amb la possibilitat d’acreditar l’autorització per ocupar la plaça d’estacionament.
   4.7.4.4. El Tiquet electrònic no eximeix del compliment de les limitacions horàries de la plaça ocupada per l’Usuari del Servei. L’ús de l’estacionament havent vençut aquest temps previst o havent excedit el temps màxim permès poden ser sancionats de manera equivalent al que succeeix amb els tiquets obtinguts a qualsevol dels mitjans habilitats per l’Ajuntament per a l’estacionament a les places regulades de la ciutat.
   4.7.4.5. Si s’escau, l’acceptació de la petició d’estacionament estarà subjecte a la pre-autorització bancària per un import equivalent al temps màxim de la utilització de la plaça sol•licitada en relació a la tarifa i límit horari corresponent. En cas contrari, la petició d’estacionament serà denegada i s’informarà a l’usuari.
   4.7.4.6. L’Usuari és responsable de verificar si la seva petició d’estacionament ha estat acceptada o rebutjada. En el cas que la petició sigui rebutjada l’usuari rebrà un avís al seu terminal. La confirmació de l’acceptació de la petició es visualitzarà perquè s’iniciarà en l’aplicació el còmput del temps d’estacionament.
   4.7.4.7. La impossibilitat de veure informació o rebre avisos sobre el Tiquet digital en curs en el Aplicacions mòbils, no eximeix de les obligacions envers la plaça d’estacionament regulat. Això inclou qualsevol causa o incidència tècnica aliena a Barcelona de Serveis Municipals, adduïble al propi dispositiu mòbil (estat, configuració, bateria, funcionament incorrecte del dispositiu, etc.) o bé als canals o operadors de telecomunicació.
   4.7.4.8. L’Usuari és totalment responsable de mantenir en bon estat i amb bateria suficient el seu propi telèfon mòbil per garantir que podrà finalitzar els tiquets d’estacionament que ell mateix ha iniciat en mode start/stop en aquelles operacions que ho requereixin. Si malgrat tot això succeís, l’usuari podrà utilitzar qualsevol altre dispositiu compatible, descarregar el aplicacions mòbils de l’AREA, iniciar la sessió i posteriorment indicar la fi de l’estacionament de l’operació en curs.
   4.7.4.9. BSM no es farà responsable del temps d’estacionament addicional que l’usuari hagi hagut de pagar pel fet de no poder notificar la fi d’un estacionament obert en mode start/stop per causes alienes al propi Servei. Entre d’altres, totes aquelles relacionades amb el propi dispositiu (sense bateria, avaria, etc.) o amb el canal de comunicació Internet (sense xarxa mòbil, sense xarxa WiFi, etc.).
   4.7.4.10. L’usuari rebrà un Tiquet en el seu dispositiu en el qual s’indicarà l’hora d’inici, l’hora de finalització, l’horari de regulació de l’estacionament, i la tarifa, si és d’aplicació.
   4.7.4.11. L’ús indegut, incorrecte o inapropiat de l’aplicació de pagament telemàtic i el falsejament de les dades podrà donar lloc a un bloqueig de la utilització de l’aplicació.


4.7.5. Condicions d'anul•lació d’avís de denúncia del Tiquet electrònic


B:SM ofereix a l’Usuari del Servei, en cas de que aquest es trobés un avís de denúncia al seu vehicle, un sistema per pagar l’anul•lació de determinats avisos de denúncia de Tiquets electrònics mitjançant les aplicacions mòbils, tal i com s’indica a les instruccions i FAQs de cada aplicació mòbil.
   4.7.5.1. Addicionalment, i en qualsevol circumstància, l’Usuari del Servei també podrà dirigir-se a un parquímetre per pagar i anul•lar un avís de denúncia relacionada amb un estacionament realitzat mitjançant el Servei.
   4.7.5.2. Per determinar quin és l’usuari que ha de ser denunciat, s’estarà al que esta estableix la normativa aplicable. Si així ho indica aquesta, la persona denunciada serà el titular del vehicle i no pas l’Usuari del Servei que hagués estacionat el vehicle utilitzant les Aplicacions mòbils de BSM.

 

4.7.6. Condicions de pagament


   4.7.6.1. L’Usuari haurà de realitzar els pagaments del Servei mitjançant els mètodes de pagament enregistrats al servei. Després de rebre una Petició d’Estacionament, B:SM realitzarà càrrecs en els mètodes de pagament enregistrats.
   4.7.6.2. La modificació, per part de l’usuari del mètode de pagament enregistrats al Compte requereix que no hi hagi operacions d’estacionament obertes o pendents de cobrar que afectin al mètode de pagament actiu en aquell moment.
   4.7.6.3. L’usuari del servei s’obliga a donar informació fidedigne i a notificar qualsevol canvi en les dades de pagament, personals o de contacte del seu Compte al servei.

 

4.8  CONDICIONS D'ÚS DEL SERVEI TAXI

Ecotaxi Barcelona, S.L. (en endavant, “Taxi Ecològic”), és el proveïdor del Servei Taxi per la reserva i pagament de trajectes en taxi (en endavant, el servei).
Seguidament es descriuen les condicions que regulen el Servei i que s’estructuren en els següents punts:
1) Accés al servei
2) Activació del servei
3) Ús de l’Aplicació Mòbil
4) Preus i Tarifes
5) Condicions del Servei


4.8.1. Accés al servei


- Aquesta aplicació, de descàrrega gratuïta, permet a l’usuari realitzar la reserva i el pagament del servei de Taxi per realitzar trajectes en l’àmbit metropolità de Barcelona. 


4.8.2. Activació del servei


- Per poder fer ús del servei, caldrà estar registrat a smou i, posteriorment, activar el servei Taxi.
- Si el Compte és de tipus Personal, permet fer el pagament del servei de Taxi amb un únic vehicle alhora. Si el Compte és de tipus Empresa, permet que diversos usuaris alhora puguin pagar amb càrrec a la targeta configurada per l’administrador del compte. 


4.8.3. Ús de l’Aplicació Mòbil


- L’Usuari rebrà un comprovant del trajecte en el seu mòbil en el qual s’indicarà l’hora d’inici, l’hora de finalització, l’origen, el destí i la tarifa aplicada, que podrà consultar-se des de l’aplicació i des de la zona d’usuaris: www.smou.cat.


4.8.4. Preus i Tarifes


- L’Usuari satisfarà el preu del trajecte segons les tarifes vigents de Taxi Ecològic.


4.8.5. Condicions del Servei


- Per fer iniciar l’ús del servei, l’usuari haurà de tenir activat el localitzador GPS, escollir el punt d’origen i destí, la tarifa i confirmar la reserva. 
- En termes generals l’usuari podrà escollir el pagament per tarifa taxímetre o per tarifa tancada. En alguns casos puntuals la tarifa tancada podria estar inhabilitada.
- L’usuari també tindrà l’opció de programar el trajecte per un altre moment i de fer la reserva per una altra persona, indicant el nom i el seu número de telèfon.
- En qualsevol moment abans d’iniciar el trajecte cap al destí, l’usuari té dret a cancel·lar el trajecte.
- L’import de les cancel·lacions variaran segons la tarifa escollida i l’estat en que es realitza la cancel·lació, segons les tarifes vigents de Taxi Ecològic.


4.8.6. Exempció de responsabilitat


ECOTAXI BARCELONA, S.L. genera reserves de servei de taxi, però no presta d'una manera directa el servei de transport pròpiament dit. Per això, ECOTAXI BARCELONA, S.L. queda explícitament exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de la interacció entre l'usuari i el taxista o companyia de radiotaxis prestadors del servei de taxi. De manera enunciativa, però no limitativa, ECOTAXI BARCELONA, S.L. queda exonerada de reclamacions per:
La no presentació del taxista a recollir l'usuari. Retard al recollir l'usuari per qualsevol causa. La deficient prestació del servei per part del taxista, per causa de conductes inapropiades, comportaments poc respectuosos, embriaguesa, o qualsevol altra. Agressió verbal o física per part del taxista a l'usuari i/o viceversa.

 

5. CONDICIONS D’ÚS SERVEIS DE TERCERS DIFERENTS BSM

 • L’aplicació smou inclou continguts o serveis proporcionats per tercers i/o enllaços a serveis, llocs web o recursos de tercers.
 • Per poder contractar els serveis de tercers (serveis de mobilitat que ofereixen els diferents proveïdors), és necessari registrar-se en aquests per separat. Smou facilita l’accés al registre dels diferents proveïdors disponibles a través de l’app, conduint a l’usuari a la pròpia aplicació del proveïdor.
 • B:SM/ITM no assumeix cap responsabilitat per la provisió dels serveis de mobilitat prestats pels diferents proveïdors, així com tampoc per les eventuals incidències dels mateixos. Els proveïdors són els responsables de gestionar i resoldre les eventuals incidències, consultes, queixes, etc relatives als seus propis serveis. 
 • B:SM/ITM no és responsable de la disponibilitat, funcionalitat, precisió, adhesió a polítiques de tercers o la legalitat dels mateixos. L’usuari és l’únic responsable i assumeix tots els riscos derivats de l’ús de tals llocs web, serveis o recursos de tercers.
 • L’usuari és el responsable d’acceptar les condicions d’ús pròpies de cadascun dels serveis de tercers que vulgui utilitzar.