POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

 

Qui és el Responsable del Tractament de les seves dades personals?

El Responsable del Tractament de les seves dades personals és Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (“BSM”, en endavant), amb domicili a Carrer Calàbria 66, 08015, Barcelona, telèfon 93.887.50.34 i correu electrònic protecciodades@bsmsa.cat.

Així mateix, s’informa als interessats que BSM ha nomenat un Delegat de Protecció de Dades amb el que podreu contactar a través del telèfon 93.887.50.34 o bé a través de l’adreça de correu electrònic dpo@bsmsa.cat

Amb quina finalitat tractarem les seves dades i quina és la base que legitima aquest tractament?

1. Gestionar l’ús de l’app Smou

BSM tractarà les dades personals que ens faciliteu amb la finalitat de gestionar el seu registre i l’ús dels serveis proporcionats per l’app Smou.

La base que legitima aquest tractament és l’execució del contracte en el que l’interessat és part o l’aplicació, a petició d’aquest, de mesures precontractuals, en virtut de l’article 6.1.b) del RGPD.

2. Control d’accés a l’app mitjançant l’autenticació de dades biomètriques

BSM tractarà les seves dades personals amb la finalitat de controlar l’accés a l’app mitjançant l’autenticació de dades biomètriques. En aquest sentit, BSM no emmagatzemarà les seves dades biomètriques, únicament comprovarà que les mateixes coincideixen amb les que es troben emmagatzemades al seu dispositiu mòbil.  

La base de licitud que legitima aquest tractament és l’execució del contracte en el que l’interessat és part o l’aplicació, a petició d’aquest, de mesures precontractuals, en virtut de l’article 6.1.b) del RGPD. 

Així mateix, l’excepció de l’article 9.2 que aplica pel tractament de categories especials de dades, concretament, pel tractament de les dades biomètriques de l’interessat, és el consentiment explícit del mateix (lletra a).

3. Geolocalització

En cas que ens doni el seu consentiment, BSM podrà accedir a la seva ubicació per tal de poder oferir-li un millor servei.

La base que legitima aquest tractament és el consentiment de l’interessat, en virtut de l’article 6.1.a) del RGPD.

4. Gestionar les comunicacions comercials 

En cas que ens doni el seu consentiment, BSM tractarà les dades personals que ens faciliteu amb la finalitat de gestionar l’enviament de comunicacions comercials per part d’Smou i de la resta de negocis de BSM.

La base que legitima aquest tractament és el consentiment de l’interessat, en virtut de l’article 6.1.a) del RGPD.

5. Enquestes de satisfacció

BSM tractarà les dades personals que ens faciliteu amb la finalitat de gestionar l’enviament d’enquestes de satisfacció per tal de conèixer la opinió dels interessats i poder realitzar les millores que siguin necessàries.

La base que legitima aquest tractament és l’interès legítim del responsable del tractament, en virtut de l’article 6.1.f) del RGPD. Concretament, l’interès legítim perseguit per BSM és la millora en la prestació dels seus serveis.

Durant quant temps conservarem les seves dades personals?

BSM conservarà les vostres dades personals durant el temps necessari per donar compliment a la finalitat per les quals es van recollir mentre que vostè no sol·liciti la supressió de les mateixes o retiri el seu consentiment.

Una vegada s'hagi complert la finalitat per a la qual es van recollir les dades personals o bé n'hàgiu sol·licitat la seva supressió  o retirat el seu consentiment, atès l'article 32 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, les dades personals seran degudament bloquejades durant el temps necessari per donar compliment a les obligacions legals que en cada cas corresponguin.  

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

BSM podrà comunicar les vostres dades a tercers públics o privats quan existeixi una obligació o habilitació legal que així ho estableix.

Així mateix, per prestar-li els serveis, BSM podrà comptar amb proveïdors de serveis que podran tenir accés a les seves dades i actuaran en nom i per compte de BSM, seguint les nostres instruccions, i en cap cas disposaran de les vostres dades per finalitats pròpies.  

Es produeixen transferències internacionals de dades personals?

BSM no preveu la transferència internacional de dades. No obstant, en cas que en un futur es realitzin les mateixes es tindrà en compte i s’aplicarà el previst a la normativa aplicable de protecció de dades.

Es prenen decisions automatitzades o es realitzen perfilats amb les seves dades personals?

BSM podrà realitzar perfilats amb les seves dades personals, amb base en l’interès legítim del responsable del tractament, amb l’objectiu de crear patrons de comportament de la seva clientela per a poder facilitar la presa de decisions empresarials (analítica de dades). 

Quins son els seus drets com a titular de les dades?

Retirar el consentiment: tindrà dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. No obstant, la retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament realitzat amb anterioritat.
Accés: Podreu obtenir confirmació si BSM tracta les vostres dades personals, així com consultar les dades personals incloses en els tractaments de BSM.
Rectificació: Podreu modificar les vostres dades personals quan siguin inexactes i completar aquelles dades que siguin incompletes.
Supressió: Podreu sol·licitar l'eliminació de les dades personals quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides.
Oposició: Podreu sol·licitar que no es tractin les vostres dades personals. BSM deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o per l'exercici o defensa  de possibles reclamacions.
Limitació del tractament: Podreu sol·licitar la limitació al tractament de les dades en el supòsits següents:
       - Mentre es comprovi la impugnació de l'exactitud de les dades;
       - Quan el tractament es il·lícit, vostè s'oposi a la supressió de les dades, i sol·liciti la limitació del seu ús;
       - Quan  BSM no necessiti tractar les dades, però vostè les necessita per l'exercici o defensa de reclamacions;
       - Quan s'hagi oposat al tractament de les dades per al compliment d'una missió d'interès públic o per la satisfacció d'un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els seus. 
Portabilitat: Podrà rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagi facilitat i aquelles que s'hagin obtingut de la seva relació amb BSM, així com transmetre-les a una altra entitat

Podreu exercir aquests drets mitjançant sol·licitud escrita dirigida a Barcelona de Serveis Municipals, S.A., Carrer Calàbria, 66, 08015, a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades, o bé pot enviar un correu electrònic a la direcció electrònica següent: protecciodades@bsmsa.cat. L’informem que, per a l’exercici dels seus drets, haurà d’acreditat suficientment la seva identitat, indicant el dret que vol exercir.

Finalment, l’Interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (https://apdcat.gencat.cat/)  si considera que BSM no ha tractat les seves dades personals de conformitat amb la normativa aplicable.